Грешка
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder engleski is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Посета Институту за физику

 

Дана 04.10.2012 године, ученици наше школе су заједно са својим предметним наставником физике, Прпа Александром , посетили високонаучну установу Институт за физику у Земуну.

Ученицима је пружена јединствена прилика да чују излагања неких од наших најцењенијих младих научника. Посетили су лабораторију за фотоноку, лабораторију за атомску, молекулску и ласерску спетроскопију, где им је др Александар Крмпот одржао веома занимљиво предавање.

Др Сања Тошић, мр Маја Рабасовић и др Александар Милосављевић, из лабораторије за физику сударних процеса, укратко су објаснили рад у својој лабораторији..

Овим путем им се још једном захваљујемо на указаном гостопримству, јер су и поред бројних обавеза, нашли времена да нашим ученицима на сликовит начин прикажу чари физике.

 

English gallery!

[sigplus] Critical error: Image gallery folder engleski is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery}engleski{/gallery}

Our students have been working very hard to show You what they can do in English. So, come and visit our gallery. We hope You will enjoy it,

Teachers of English

 

Поново ради биоскоп! Поново ради биоскоп!

Драги наши ученици и родитељи,

Као што знате, наша намера је да активирањем школског биоскопа приближимо деци књижевна дела која обрађујемо на часовима српског језика. Употпуњавање садржаја присутних на часу, на овакав начин, добра је идеја за неговање књижевне, филмске, драмске и језичке културе, као и за развој критичког мишљења наших ученика, кроз дружење и забаву.

Ми смо се до сада бавили различитим темама. При одабиру филмова руководили смо се тиме да прикажемо екранизације дела која су део лектире, али и да то не учинимо пре него што то дело буде обрађено. На тај начин смо ученицима дали прилику да књижевна дела доживе на свој начин, а филмом само да допуне своје утиске и увиде сличности и разлике, као и све могућности које машта редитеља може да пружи.

У плану је да се у скорије време прикажу :

- „Покондирена тиква“- Јована Стерије Поповића ( 17. 11. )

- „Поп Ћира и поп Спира“- Стевана Сремца (01.12.)

Осим тога, ученици ће моћи да гледају и филмове и документарне емисије о познатим светским композиторима и сликарима.

Благовремена обавештења о томе можете да добијете преко сајта школе или на биоскопском паноу на другом спрату, као и од наставника Небојше и Снежане.

Мотивација у настави математике

Резиме: У оквиру овог рада теоријски је анализиран феномен мотивације, с посебним освртом на мотивацију у настави математике. Изнети су примери који би требало да подстакну наставнике математике да користе сва доступна средства и активности, како би наставу учинили привлачнијом и занимљивијом, како би се побољшао квалитет васпитно-образовног рада, развила ученикова радозналост и остварио већи степен продуктивног мишљења.

Кључне речи: мотивација, мотивација за учење, настава математике, математички задаци;

Опширније...

О настави физичког васпитања

Fiziчko vaspitaњe iz godine u godinu postaje sve znaчajniji чinilac u svakodnevnom жivotu, druшtvenoj aktivnosti и kulturnom stvaralaшtvu savremenog чoveka.

Ciљ fiziчkog vaspitaњa je da se uчenicima pomogne ne samo da razviju sopstvenu motoriku и psiho-socijalne veшtine, veћ и da usvoje znaњa, stavove и odreђene oblike ponaшaњa koji ћe im biti potrebni prilikom izbora zdravog stila жivota.

Radi ostvarivaњa postavљenih programskih zadataka, шkola je obezbedila prostorne и materijalne uslove rada za њihovo uspeшno ostvarivaњe, kako za obavezni program tako и za izabrane sportske aktivnosti.

Шkola ima dobro opremљenu fiskulturnu salu sa veћinom potrebnih sprava za veжbaњe. U okviru fiskulturne sale je prostorija za smeшtaj sportskih rekvizita, pripremne prostorije-svlaчionice и za deчake и za devojчice, kabineti za nastavnike, kupatila. Od potrebnih sprava za gimnastiku шkola je nabavila: krugove, razboj, 2 kozliћa, visoku и nisku gredu, struњaчe. Za ritmiчku gimnastiku:obruчi, vijaчe и lopte. Za atletiku su obeleжene staze na sportskom terenu u dvoriшtu шkole. Чasovi obaveznog programa и izabrane sportske grane (rukomeт, koшarka, fudbal, odbojka) se odrжavaju u fiskulturnoj sali и na sportskom terenu u dvoriшtu шkole. Za sve vrste sportskih igara шkola je obezbedila odgovarajuћe lopte.

Sportska takmiчeњa чine sastavni deo procesa fiziчkog vaspitaњa u naшoj шkoli. Struчni aktiv и шkola planiraju unutarшkolska takmiчeњa po kalendaru sportskih takmiчeњa u organizaciji Ministarstva prosvete и nauke.

Nastavnici fiziчkog vaspitaњa usmeravaju uчenike ka svakodnevnim fiziчkim aktivnostima и prihvataњu zdravih жivotnih navika.

Погледајте слике у ГАЛЕРИЈИ