Мотивација и учење

Нобеловац Иво Андрић је једном записао да је чудно како је мало потребно човеку да би био срећан а још чудније је што му баш то мало често недостаје. Написано врло згодно може да се примени на учење и мотивацију.

Индивидуа мора стално да учи. Многи ученици говоре како им се не учи јер немају инспирацију. Требало би да знају да инспирација може да не дође никада па би било паметно да учење започну одмах. Занимљиво је да кад записујемо руком боље учимо него кад слова пишемо на тастатури. Научници кажу да је разлог вероватно у томе што при писању руком мозак добија више повратних информација: изводимо сложеније и бројније покрете него кад типкамо, осећамо додир оловке и папира више него додир тастатуре, а писање по правилу траје дуже него куцкање. Јасно нам је одавно да у циљу успешнијег учења градиво треба поделити на мање делове, преслишавати се, учити у групи, и уз то гајити оптимистички приступ и веровати у своје способности.

Опширније...

Тестирање способности ученика

Psiholozi su razvili mno{tvo testova za merewe sposobnosti u~enika.

Ovi instrumenti se koriste {iroko ne samo u akademskoj psihologiji ve} i u industriji, obrazovawu, medicini i drugim podru~jima. Danas testovi mogu da mere emocionalnu stabilnost, imaginaciju, organizacione sposobnosti, konformizam i tako daqe.

Istorija psiholo{kog testirawa vodi do Goltona. Ono {to je on u~inio je zahtev za novom obla{}u nau~nog istra`ivawa, ~emu je i sam dao zna~ajan prilog, moguћnost razvoja novih teorija i tehnika koje bi nam obezbedile novi pogled na nas same. Sa ovog stanovi{ta, svaka sposobnost ili crta ~oveka podlo`na je merewu. Ako je Golton bio ~ovek koji je lansirao pokret mentalnog testirawa, Alfred Bine je bio taj koji je osigurao istaknuto mesto stvaraoca prvog testa inteligencije.

Опширније...

Први сусрет са школом

На полазак у први разред Основне школе теже се адаптирају родитељи него малишани. Деца немају страх од школе, са тиме се не рађају. Страхови се уче! Зато, не треба своје дете плашити школом и школским обавезама. Већина родитеља страхује да ли је дете спремно и довољно зрело за обавезе које му предстоје, како ће се уклопити, да ли ће заволети школу, шта са домаћим задацима...

Децу углавном радује почетак школе, по природи они су радознали и једва чекају да виде шта је то. Желе да имају књиге, пишу, упознају нове другаре. Школе су обично на територији где дете живи и где је ишло у предшколску установу, оно познаје доста вршњака и своје ишчекивање поласка дели са њима.

Опширније...

Поремећај понашања

СПЕЦИФИЧНИ  РАЗВОЈНИ  ПРОБЛЕМИ  У ПУБЕРТЕТУ  И  АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ  КОД  УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ  И  СРЕДЊИХ  ШКОЛА

Велики проблем у основним и средњим школама,данас је,  свакако, ПОРЕМЕЋАЈ ПОНАШАЊА код многих ученика. Најновија истраживања показују да чак 20 % укупног броја ученика основних и средњих школа имају мање или веће поремећаје у понашању.

Узроци за развој овог проблема су многобројни, али су првенствено или бар у већини случајева ограничени на породицу и породичну средину, или су то специфични поремећаји из детињства; разни тик поремећаји, муцање.....

Опширније...

Обавезе и одговорности ученика

Обавезе и одговорности и ученика, произилазе из Закона о основама система образовања и васпитања у Основној школи.

Ученик има обавезу да :- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;- поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;- ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

Опширније...